English information English info
- hoofdsponsor -
 • Commissies

  De VCSVU verdeelt haar taken onder in commissies. Bovendien zijn er enkele faculteitsbrede commissies die geen onderdeel uitmaken van de VCSVU maar wel van belang zijn voor studenten. Hier onder een overzicht.

  VCSVU Commissies

  ActiviteitenCommissie (AC)web – activiteiten-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De AC organiseert de sportdag, het kerstdiner, drives (toernooitjes voor klaverjassen, Kolonisten van Catan, triviant, etc.) en andere activiteiten.
  BorrelCommissie (BC)web – borrels-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De BC organiseert iedere drie à vier weken een borrel. Sommige hebben een speciaal thema, zoals de Belgisch Bier Borrel, de Spaans-Mexicaanse borrel en de Beaujolais-borrel.
  Commissie OntwikkelingsSamenwerking Met Onze Studenten (COSMOS)web – cosmos-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De COSMOS zamelt geld in voor onderwijsgerelateerde doelen in ontwikkelingslanden door een sponsorloop, een kerstactie en donaties.
  Excursie Commissie (ExCie)web – excursies-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De ExCie is verantwoordelijk voor het organiseren van excursies en lezingen.
  KasCommissie (KasCie)web
  De KasCie controleert de financiën van het bestuur, de BC en de COSMOS.
  Externe contacten (Eco)web – contacten-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De Eco probeert sponsorgeld binnen te halen uit het bedrijfsleven, zowel voor de vereniging in het algemeen als voor bijzondere activiteiten als het lustrum.
  Papieren Binding (PB)web – verenigingsblad-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De PB is het periodiek van de vereniging die zes keer per jaar verschijnt. De PB bevat stukken van het bestuur en de commissies, een column van het afdelingshoofd en allerlei andere losse en vaste bijdragen.
  WebCommissie (WebCie)web – website-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De WebCie onderhoudt de website van de vereniging, alwaar je nu naar zit te kijken.

  Stichtingen

  Stichting Studiereizen Chemiestudenten (SSC)web
  Deze stichting probeert ieder jaar een studiereis te organiseren.
  PACwebe-mail
  De Stichting PAC is een samenwerkingsverband tussen de studieverenigingen USS Proton, ACD, CDL en VCSVU. Zij organiseert ieder jaar het PAC-symposium.
  SBBAwebe-mail
  De Stichting Beta-Bedrijvencontactdag Amsterdam is een samenwerkinsverband tussen de VU en de UvA en organiseert ieder jaar de beta-bedrijvencontactdag.

  Facultaire en afdelingscommissies

  FBwebe-mail
  Het FaculteitsBestuur, voorgezeten door de decaan, leidt de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit. Het FB heeft één studentlid.
  CAe-mail
  De Contactpersoon Afdelingshoofd overlegt eens in de zes à acht weken met het hoofd en de manager van de Afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen over zaken die de studenten aangaan.
  inVUtasieweb – invutasie-- apenstaartje --vcsvu.nl
  De inVUtasie Commissie probeert alle studenten een spetterend begin van de studie binnen de afdeling te laten hebben, onder meer door het organiseren van een introductieweekend.
  FCI
  De Facultaire Commissie Internationalisering is de commissie die het faculteitsbestuur adviseert over het internationale beleid. De FCI bestaat uit medewerkers uit elke afdeling, de internationaliserings medewerker en een student. Centraal staat het bevorderen van de in- en uitgaande mobiliteit van studenten en docenten. De taak van het student-lid is, buiten het constructief meedenken, het inbrengen van het studentenperspectief.Voor meer informatie over het studeren in het buitenland, ga naar http://www.few.vu.nl/onderwijs/internationaal/.
  fSrwebe-mail
  De Facultaire StudentenRaad is een van de gesprekspartners van het faculteitsbestuur. De raad bestaat uit 7 studenten, elk jaar opnieuw verkozen, die op het gebied van het faculteitsbeleid instaan voor alle studenten. De FSR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur (FB), maar onderhoudt ook het contact met studentvertegenwoordigers door vergaderingen met de studentleden van de OLC’s, met de studieverenigingen, andere FSR’en en de USR. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren heeft de FSR ook directe input nodig van de studenten.Gaan er naar jouw mening zaken mis op onze faculteit? Zie jij manieren om onze faculteit te verbeteren? Neem vooral contact met de FSR. Mail ons op fsr@few.vu.nl, of kom langs op onze kamer, TK 13, net tegenover MENS. Meer informatie op http://www.few.vu.nl/~fsr.
  OLC Scheikunde (e-mail) en de OLC Farmaceutische wetenschappen (e-mail)
  Opleidingscommissie: houdt zich bezig met onderwijszaken. Dit betekent het verbeteren en aanpassen van roosters, het evalueren van de onderwijskwaliteit, het opstellen van nieuwe onderwijsprogramma’s, en het behandelen van klachten van studenten over bepaalde onderwijszaken. Deze commissie bestaat voor de helft uit studenten. Op deze manier kunnen de studenten dus grote druk uitoefenen op het onderwijsbeleid van de afdeling.
  VPR
  Commissie Voorlichting en Public Relations: regelt en verzorgt de presentatie van de afdeling op Open Dagen en voorlichtingsdagen. Bovendien onderhoudt deze commissie contacten met de pers en bedenkt manieren om zich aan het publiek te presenteren. In deze commissie zitten twee studenten.
  WMCE
  Veiligheids- en Milieu Commissie Exacte Wetenschappen: houdt toezicht op de veiligheid in laboratoria en verzorgt de voorlichting daarover. Is bovendien het aanspreekpunt op het gebied van Arbo-zaken. Hier zit één student in.
  SBC
  Studenten Begeleidings Commissie: deze werkgroep van de OLC behandelt de studievoortgang van de studenten. Er zit uit ieder jaar één studenten­vertegenwoordiger in. Bovendien hebben de hoofdtutoren alsmede de studiecoördinator zitting in deze werkroep. Gezien de aard van het behandelde komt er in verband met de privacy van de studenten niet zoveel uit deze werkgroep naar buiten.
  GCG
  Computer Gebruikers Commissie: houdt zich bezig met de computerfaciliteiten binnen de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Hierin zit één student.
  FBC
  Facultaire Bibliotheek Commissie: houdt zich onder andere bezig met de collectie van de bibliotheek die van belang is voor de faculteit. Hierin zit ook één student.
  VCW
  Vaste Commissie Wetenschapsbeoefening: evalueert en beoordeelt jaarlijks de kwaliteit en de voortgang van het onderzoek van de diverse afdelingen. Het doen en laten van deze commissie en de afgeleiden daarvan op afdelingsniveau staat vrij ver van de studenten af.