Word lid!

  • 1 Kies het lidmaatschapstype
  • 2 Persoonlijke gegevens
  • 3 Betaling
  • 4 Klaar!

De VCSVU biedt haar leden de mogelijkheid elke periode studieboeken te kopen met korting. Na inschrijving is het mogelijk
om uw account te activeren op www.vcsvu.nl en toegang te krijgen tot samenvattingen en oefententamens voor bij de
studie. Binnen vijf werkdagen zult u hiervoor een e-mail met activatielink ontvangen. Hiernaast organiseert de VCSVU educatieve activiteiten zoals symposia en lezingen en ook sociale activiteiten zoals
borrels en uitstapjes. Foto’s hiervan zijn te vinden op de website.
De VCSVU heeft ook een overkoepelend orgaan: De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging, oftewel
K.N.P.S.V. Dit is de landelijke vereniging voor alle studenten farmacie en (bio-)farmaceutische wetenschappen in Nederland.
De K.N.P.S.V. organiseert beroependagen, personal development days en een jaarlijks congres waarbij verbroedering en
uitbreiding van uw netwerk voor na de studie centraal staat. Als VCSVU lid bent u automatisch lid van de K.N.P.S.V.

VCSVU alumni is de alumnivereniging van de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU). Zodra u lid bent van VCSVU alumni ontvangt u maandelijks de nieuwe binding, u wordt uitgenodigd voor borrels en elk jaar zal er vanuit de VCSVU een speciale alumni borrel/activiteit worden georganiseerd. Lid worden van de alumnivereniging is de ideale manier om op de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de VCSVU en om in contact te blijven met oud-studiegenoten.

Wil je nou heel graag lid worden van de VCSVU maar volg je niet een van de volgende studies: Farmaceutische Wetenschappen of Drug Discovery Science? Dat kan natuurlijk gewoon! Je wordt dan begunstiger. Je betaalt een jaarlijkse bijdrage en zo kan je de VCSVU activiteiten bijwonen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The VCSVU offers her members the opportunity to buy study books at a discount every period. It is possible after registration to activate your account at www.vcsvu.nl and access summaries and practice exams for the
study. An e-mail containing an activation link will be sent within five business days. In addition, the VCSVU organizes educational activities such as symposia and lectures as well as social activities such as drinks and outings. Pictures of this can be found on the website.
The VCSVU also has an umbrella body: The Royal Dutch Pharmaceutical Student Association, or in short:
K.N.P.S.V. This is the national association for all pharmacy and (bio) pharmaceutical sciences students in the Netherlands.
The K.N.P.S.V. organizes career days, personal development days and an annual conference during which fraternization and expanding your network for after the study is central. As a VCSVU member you are automatically a member of the K.N.P.S.V.

VCSVU alumni is the alumni association of the Association of Chemistry Students at the Free University (VCSVU). As soon as you are a member of VCSVU alumni, you will receive the nieuwe binding every month, you will be invited for drinks and every year a special alumni drink / activity will be organized from the VCSVU. Becoming a member of the alumni association is the ideal way to keep up to date with what is going on within the VCSVU and to keep in touch with former fellow students.

Would you like to become a member of the VCSVU but are you not following one of the following studies: Pharmaceutical Sciences or Drug Discovery Science? Of course you can! You then become a 'begunstiger'. You'll pay an annual contribution and so you can attend the VCSVU activities!

Lidmaatschapstype

Onze sponsoren